Privacybescherming

Verantwoordelijke:
Gute Marken Online GmbH
Christoph-Rapparini-Bogen 25
D-80639 München
E-mail: info@gute-marken.com
Tel.: +49 (0) 89 143 67 152-999

(onderstaand: „Wij")

Vertegenwoordigd door:
Thorsten Höllger (directeur)

Gegevensbeschermingscoördinator:
De heer Gerrit Guggenberger
E-mail: datenschutz@gute-marken.com
Tel.: +49 (0) 89 143 67 152-521

De firma Gute Marken Online GmbH runt op www.sandwichfashion.nl (onderstaand: „website") een online-shop met producten Veldhoven International b.v., Gyroscoopweg 86 – 88, 1042 AX Amsterdam (onderstaand: „fabrikant") en verzamelt hierbij persoonsgegevens. Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u erover informeren, in welke omvang en voor welke doeleinden wij de persoonsgegevens verzamelen en welke rechten u hebt.

Rechten van betrokkenen:
Wij vestigen er de aandacht op dat u de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde gratis kunt opeisen:
Recht op informatie art. 15 DSGVO (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Recht op correctie art. 16 DSGVO
Recht op schrapping art. 17 DSGVO
Recht op beperking van de bewerking art. 18 DSGVO
Recht op overdraagbaarheid van gegevens art. 20 DSGVO
Voor zover de verwerking op de behartiging van gegronde belangen gebaseerd is: recht op verzet art. 21 DSGVO
Voor zover de verwerking op een toestemming gebaseerd is: recht op verzet art. 7 lid. 3 DSGVO

Recht op beroep:
Verder vestigen wij er uw aandacht op dat u een recht hebt om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat een verwerking tegen gegevensbeschermingswetten indruist. Hiervoor kunt u zich bijvoorbeeld aan onderstaande toezichthoudende autoriteit richten:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 606
D-91522 Ansbach

Nieuwsbrief:

Via de website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, waarmee wij u over onze actuele interessante aanbiedingen informeren.

Voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde Double-opt-in-procedure. Dat betekent dat wij u na uw inschrijving een e-mail aan het vermelde e-mailadres zenden, waarin wij u om bevestiging verzoeken dat u de ontvangst van de nieuwsbrief wenst. Bovendien slaan wij uw IP-adres, via welk de inschrijving plaatsvond, en het tijdstip van de inschrijving en van het aanklikken van de bevestigingslink op. Het doel van deze procedure bestaat erin, uw inschrijving te documenteren en een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Voor zover wij naast uw e-mailadres nog andere gegevens opvragen, gaat het daarbij om vrijwillige gegevens die wij uitsluitend gebruiken om u persoonlijk te kunnen aanspreken.

Bij een inschrijving voor de nieuwsbrief wordt u e-mailadres voor de toezending van de nieuwsbrief gebruikt, waarvoor wij tijdens de inschrijvingsprocedure uw toestemming trachten te krijgen. Uw toestemming kunt u te allen tijde herroepen, ook kunt u zich uit de nieuwsbrief uitschrijven. Wij slaan uw gegevens zolang op totdat u zich uit de nieuwsbrief uitschrijft of uw toestemming herroept. De uitschrijving is te allen tijde mogelijk en kan ofwel door een mededeling aan de hierboven beschreven contactmogelijkheid, ofwel via de daarvoor voorziene link in de nieuwsbrief plaatsvinden.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens:

U kunt een bezoekje brengen aan onze website zonder gegevens over uw persoon te verstrekken. Wij slaan enkel en alleen toegangsgegevens op zonder verwijzing naar personen, zoals bv. de naam van uw Internet Service Provider, de pagina, via welke u ons een bezoekje brengt of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend ter verbetering van ons aanbod geanalyseerd en laten niet toe, deze tot een bepaalde persoon te herleiden.

Daarbij verzamelen wij volgende gegevens:

 • Browsertype
 • Bezochte pagina op onze website
 • Besturingssysteem
 • Geanonimiseerd IP-adres

Opmerking: deze gegevens worden alleen geanonimiseerd/gepseudonimiseerd opgeslagen en gebruikt.
Dit gebeurt doorgaans door het gebruik van logfiles en cookies. Meer gedetailleerde informatie over cookies vindt u verder hieronder.

Wij gebruiken deze gegevens om onze gegronde belangen te behartigen

 • opdat de website op uw computer weergegeven kan worden,
 • om de goede functioneerbaarheid van de website te vrijwaren,
 • om onze website te optimaliseren,
 • om de veiligheid van onze informatie-technische systemen te vrijwaren.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van de verzameling daarvan te bereiken. Gegevens die wij voor de beschikbaarstelling van de website verzamelen, worden na het einde van de betreffende sessie gewist.

Gebruikmaking van de online-shop:

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u ons deze in het kader van uw bestelling van artikelen of bij opening van een klantaccount meedeelt. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de ter zake geldende gegevensbeschermingswetten dor ons opgeslagen en verwerkt.

Bij de bestelling verzamelen wij van u de volgende gegevens:

 • naam, voornaam, aanspreking
 • betalingsgegevens
 • contactgegevens (e-mail, telefoon)
 • adres- en bestelgegevens

Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend om uw bestelling te volbrengen en af te wikkelen. Dit omvat ook het doorgeven van uw gegevens aan dienstenleveranciers, die voor de verzending instaan, om uw bestelling te bezorgen. Voor zover dit voor de afwikkeling van een betaling noodzakelijk is, geven wij uw gegevens bovendien aan onze huisbank of aan een externe, voor betalingen instaande dienstenleverancier door. Voor de afwikkeling van de bestelling noodzakelijke, verplicht te verstrekken gegevens zijn afzonderlijk gemarkeerd. Bij de overige gegevens betreft het vrijwillige gegevens.

U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken, door welk wij uw gegevens voor latere, verdere inkopen kunnen opslaan. Wanneer u een klantaccount aanmaakt, worden de door u vermelde gegevens herroepelijk opgeslagen. Uw klantaccount en de daarin opgenomen gegevens kunt u via [Vervolledigen a.u.b.] wissen. Voor zover uw gegevens onder een wettelijke bewaarplicht vallen, wordt de bewerking daarvan beperkt en op het einde van de wettelijke bewaarplicht gewist.

Met de volledige afwikkeling van de overeenkomst en de betaling van de volledige koopprijs worden uw gegevens voor het verdere gebruik geblokkeerd en na het verstrijken van de fiscaal-juridische – en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist.

Wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens voor de behandeling van uw bestelling en voor de aanmaak en het beheer van uw klantaccount is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wettelijke basis voor de opslag van uw gegevens op grond van handelsrechtelijke en fiscaal-juridische bewaartermijnen is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij geven de door u tijdens het bestelproces vermelde gegevens alleen aan de fabrikant door als u ons hiervoor in het kader van het bestelproces uw toestemming gegeven hebt. De fabrikant gebruikt uw persoonsgegevens dan voor eigen reclamedoeleinden en ook voor markt- en opinieonderzoek. Uw toestemming kunt u te allen tijde met het oog op de toekomst volledig of gedeeltelijk herroepen.

Geautomatiseerd besluitvormingsproces:

Onze onderneming gaat regelmatig bij gesloten overeenkomsten en in bepaalde gevallen, waarbij van een gegrond belang sprake is, ook bij bestaande klanten uw solvabiliteit na. Daarvoor werken wij samen met de firma Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, van wie wij de daarvoor benodigde gegevens krijgen. Te dien einde maken wij uw naam en uw contactgegevens aan de firma Creditreform Boniversum GmbH over. De informatie conform art. 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming over de bij de firma Creditreform Boniversum GmbH plaatsvindende gegevensverwerking vindt u hier: www.boniversum.de/EU-DSGVO

Wij voeren een solvabiliteitscontrole slechts door als u bij uw bestelling een betalingsmethode selecteert, bij welke wij het risico op een wanbetaling dragen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op de geautomatiseerde beslissing, of de koopovereenkomst met het door u gekozen betaalmiddel gesloten kan worden. Deze beslissing berust uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de solvabiliteitscontrole. Indien de controle van uw solvabiliteit positief uitvalt, kunt u uw bestelling door gebruikmaking van het door u gekozen betaalmiddel voltooien. De beslissing volgt zodoende zonder controle van uw belangstelling voor bepaalde aankopen of zonder een of andere invloed vanwege één van onze medewerkers op het besluitvormingsproces.

Het doel van de verwerking bestaat erin, inlichtingen over uw kredietwaardigheid te verstrekken. De verwerking is noodzakelijk om met u een overeenkomst te sluiten en onze gegronde belangen bij de voorkoming van wanbetalingen te behartigen. Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. a, f DSGVO (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gegevensveiligheid:

Uw persoonsgegevens worden tijdens het bestelproces gecodeerd door middel van 128bit SSL via het internet overgedragen. Creditcardgegevens worden niet opgeslagen, maar direct door onze Payment-dienstenleverancier ingevorderd en verwerkt. Wij beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. De toegang tot uw klantaccount is alleen na invoer van uw persoonlijk wachtwoord mogelijk. U dient uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten wanneer u de communicatie met ons beëindigd hebt, in het bijzonder als u de computer samen met anderen gebruikt.

Gebruikmaking van Google Analvtics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van de firma Google Inc. („Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruik maken om uw gebruikmaking van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet gepaard gaande diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht.

U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun geheel gebruik zult kunnen maken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. die van uw IP-adres) aan Google en tevens de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link beschikbare Browser-Plugin downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()". Daardoor worden e-mailadressen verkort verder verwerkt, een verwijsbaarheid naar personen kan daarmee uitgesloten worden. Voor zover de via u verzamelde gegevens een verwijzing naar personen toekomt, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en de persoonsgegevens daardoor zonder enig uitstel gewist.

Wij doen beroep op Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Aan de hand van de vergaarde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderlijke gevallen waarbij persoonsgegevens aan de VS overgedragen worden, heeft Google zich aan de EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wettelijke basis voor de gebruikmaking van Google Analytics is art. 6 lid 1 z. 1 lit. f DSGVO (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Voor het overige maakt deze website gebruik van de Google Analytics-rapporten voor het leveren van diensten volgens demografische kenmerken en interesses die demografische kenmerken, zoals de leeftijd en het geslacht, in een cookie opslaan. Deze gegevens zijn niet tot een bepaalde persoon te herleiden en kunnen te allen tijde via de Weergaveinstellingen gedeactiveerd worden.

Bijkomende opmerkingen over de bepalingen van Google vindt u op www.google.com/intl/de/privacy

Indien u niet wenst dat Google Analytics gegevens over uw hierboven beschreven activiteiten verzamelt en verwerkt, kunt u dit hier deactiveren: deactiveren

 

Verdere webanalysediensten

 

ADTECH

Deze website doet beroep op de diensten van de provider ADTECH GmbH, Robert – Bosch-Str. 32, D-63303 Dreieich (onderstaand: „ADTECH"). ADTECH maakt het voor ons mogelijk, op onze website reclame te maken. Daarbij verzamelt ADTECH door gebruikmaking van cookies volgende gegevens:

• browsertype,
• besturingssysteem,
• datum en tijdstip, waarop een bepaalde reclame gemaakt werd.

Met behulp van deze gegevens kan ADTECH de levering van de reclame, zoals bijvoorbeeld het aantal klikken op een reclame of hoe vaak een bepaalde reclame aan één enkele gebruiker geleverd werd, meten.

Op basis van deze gegevens stelt ADTECH een rapport voor ons op en aggregeert de in de individuele netwerken verworven gegevens in sommige gevallen intern voor statistische doeleinden.

Voor zover u niet wenst, aan de door ADTECH uitgevoerde meting deel te nemen, kunt u daartegen ingaan door te klikken op volgende link: deactiveren

Wij verwerken deze gegevens om onze gegronde belangen, de doeltreffendheid van onze reclameadvertenties te analyseren, om u reclame te bezorgen die met uw interesses overeenstemt en om u niet herhaaldelijk met reclameadvertenties op te zadelen, te behartigen. Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Yahoo! Analytics

De website doet beroep op Yahoo! Analytics, een dienst van de firma Oath (EMEA) Limited (voorheen actief onder de naam Yahoo! EMEA Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland (onderstaand "Yahoo!")- Bij Yahoo Web-Analytics gaat het om een door een browser ondersteund systeem, waarmee er informatie over bezoekers van de websites van onze klanten geregistreerd wordt.

Verzameling en gebruik van uw gegevens

Yahoo Web-Analytics maakt gebruik van Web-Beacons en cookies om gegevens over de bezoekers van de websites van onze klanten te registreren. Deze gegevens worden als onderdeel van uw interactie met de website van uw webbrowser aan Yahoo gezonden. Gewoonlijk omvatten deze gegevens de tijd die op websites doorgebracht werd, de aangeklikte links of de reclame die op deze pagina’s bekeken werd. Deze gegevens worden door Yahoo Web-Analytics geregistreerd, zodat Yahoo statistische informatie kan verzamelen. De door Yahoo Web-Analytics gebruikte cookies omvatten geen persoonsgegevens zoals naam, leeftijd of telefoonnummer.

Yahoo! verzamelt deze gegevens in onze opdracht. Bovendien kunnen wij de met behulp van Yahoo Web-Analytics geregistreerde browsergegevens gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en om reclame te maken voor producten en diensten die voor onze gebruikers van belang zijn.

Uw deactiveringsopties

De meeste browsers accepteren cookies in overeenstemming met hun voorinstellingen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen, opdat hij helemaal geen cookies resp. cookies van derde providers toelaat. Indien u geen cookies toelaat, kunt u mogelijkerwijs niet op websites inloggen of geen gebruik maken van functies, waarbij cookies noodzakelijk zijn.

Indien u niet wenst dat Yahoo gegevens over uw hierboven beschreven activiteiten verzamelt en verwerkt, kunt u dit hier deactiveren: deactiveren

Wij doen beroep op Yahoo! Analytics om ons gegronde belang, de website aan uw behoeften aan te passen en steeds te verbeteren, te behartigen. Wettelijke basis van de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

The Reach Group

Op deze website worden door webanalysediensten van de provider The Reach Group GmbH, Am Karlsbad 16, D-10785 Berlin (Berlijn), gegevens verzameld en opgeslagen, op basis waarvan door gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen opgemaakt worden. De daarvoor noodzakelijke gegevens werden tijdens uw bezoek aan de website opgeslagen en verwerkt. Deze gebruiksprofielen dienen voor de analyse van het bezoekersgedrag en worden voor een verbetering en een op de behoeften afgestemde invulling van ons aanbod en voor het maken van gepersonaliseerde reclame geanalyseerd. Er kan op geen enkel moment een verwijzing naar uw persoon of naar uw verblijfplaats gedaan worden. Ook nu is deze toewijzing niet mogelijk. Tegen de gegevensverzameling en –opslag in functie van de webanalyse kunt u te allen tijde met het oog op de toekomst via de onderstaande link bezwaar maken:
http://hal9000.redintelligence.net/retarqetinqmanaqer.php?c=491296&h=2486ceac931d

Wij verwerken deze gegevens om onze gegronde belangen, de doeltreffendheid van onze reclameadvertenties te analyseren, voor u reclame te maken die met uw interesses overeenstemt en om u niet herhaaldelijk met reclameadvertenties op te zadelen, te behartigen. Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

VE Global

"Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, hierna "Ve" genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers die onze websites bezoeken. Voor dit doel gebruikt Ve cookies en andere vergelijkbare technologieën. Gedetailleerde informatie over de technologieën die Ve gebruikt is beschikbaar in het cookiebeleid van Ve. Een lijst van de doeleinden waarvoor Ve persoonlijke gegevens verzamelt, wordt vermeld in het privacybeleid van Ve. In het algemeen verzamelt Ve via het gebruik van cookies persoonlijke gegevens van gebruikers, in het bijzonder contactinformatie en gedragsgegevens. Ve gebruikt deze persoonlijke informatie om conclusies te trekken over de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring van de gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde aanbiedingen weer te geven bij websitebezoeken door gebruikers of door de website van de adverteerder te personaliseren voor de gebruiker en gepersonaliseerde advertenties weer te geven bij het bezoeken van websites van adverteerders of websites van derden. Ve en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 GDPR. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Ve.

Eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve op verschillende manieren worden verwerkt. De beschikbare opties voor het voorkomen van gegevensverwerking zijn opgenomen in het privacybeleid van Ve, waaronder het gebruik van de opt-outknop onder https://www.ve.com/nl/privacybeleid#opting-out."

Opmerking
Het voorstel vormt geen juridisch bindende aanbeveling of juridisch advies van Ve of een derde partij. Het enige doel van het voorstel is om u te laten zien dat het noodzakelijk is om de services van Ve op te nemen in uw privacybeleid. U bent als enige verantwoordelijk voor het ontwerp van uw privacybeleid. Noch Ve noch derden zijn aansprakelijk voor de rechtszekerheid of rechtsgeldigheid van de voorgaande tekst.

Gebruikmaking van cookies:

Op verschillende pagina’s maken wij gebruik van cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computer achtergelaten worden. De meeste door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie weer van uw harde schijf gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en maken het voor ons mogelijk, uw computer tijdens uw volgend bezoek te herkennen (zogenaamde duurzame cookies). Deze cookies dienen voor de verwelkoming met uw gebruikersnaam, informatie over de inhoud van uw winkelwagentje en maken het voor u bij volgende bestellingen overbodig om uw wachtwoord opnieuw in te voeren of om formulieren met uw gegevens in te vullen. U kunt uw browser zodanig instellen, dat u over de deponering van cookies geïnformeerd wordt en individueel over de acceptatie daarvan beslist of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of over het algemeen uitsluit. Bij de niet-acceptatie van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Wij maken gebruik van cookies om onze gegronde belangen bij een gebruiksvriendelijke invulling te behartigen, om onze website te verbeteren en om u een nog meer op u afgestemde service te kunnen aanbieden.

Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Ontvangers van de gegevens:

Bij de beschikbaarstelling van onze website werken wij samen met volgende bedrijven, aan wie wij uw persoonsgegevens meedelen of die kennis van deze persoonsgegevens kunnen krijgen:

Alt FineCom Finishing-eCommerce-Logistics GmbH
Otto-Brindl-Straße 1
D-94447 Plattling

Creditreform Rosenheim Karl & Kollegen KG
Postfach 10 01 42
D-83001 Rosenheim

IDNT
Frankfurter Str. 57
D-35440 Linden

SpaceNet AG
Joseph-Dollinger-Bogen 14
D-80807 München

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
D-53113 Bonn

Episerver GmbH
Wallstraße 16
D-10179 Berlin (Berlijn)

DATEV eG
Paumgartnerstr. 6-14
D-90429 Nürnberg (Neurenberg)

Veldhoven International b.v.
Gyroscoopweg 86 – 88
AX-1042 Amsterdam

Openbare lichamen die gegevens op grond van wettelijke voorschriften ontvangen (bv. sociale-verzekeringsinstellingen, financiële autoriteiten)

Gegevensoverdracht in derde landen:

Een gegevensoverdracht in landen buiten de Europese Unie vindt niet plaats en is niet gepland.

Reguliere termijnen voor het wissen van de gegevens:

 • De wetgever heeft veelvuldige bewaarplichten en –termijnen uitgevaardigd die in hoofdzaak een bewaartermijn van 10 jaar vereist, deels echter ook daaronder liggen. Bovendien kunnen er zich afwijkingen door statutaire of contractuele bewaartermijnen voordoen.
 • Na het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig gewist wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn om de overeenkomst na te leven.
 • Voor zover gegevens hierbij niet betrokken zijn, worden ze gewist wanneer het doeleinde wegvalt

 

 

Stand: mei 2018